http://www.tamdeedaidee.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าหลัก

 วัตถุประสงค์

 วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

 แจ้งการชำระเงิน

 ถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็น

 ติดต่อเรา

บริการ

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ24/11/2010
อัพเดท12/06/2022
ผู้เข้าชม1,815,519
เปิดเพจ2,333,285

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม 2560

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศาลยุติธรรม 2560

ไฟล์ PDF แนวข้อสอบศาลยุติธรรม 2560

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ภาค ข.)

 

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ครบถ้วนตามประกาศสอบ

ไฟล์เอกสารพร้อมส่งได้ทันทีภายในวันที่โอนเงิน สะดวก รวดเร็ว

เปิดอ่านในแท็บเล็ต  โทรศัพท์มือถือ อยู่ที่ไหนก็อ่านได้ หรือจะปริ้นมาอ่านก็สะดวก  

 

ตัวอย่างข้อสอบ   ประวัติผู้จัดทำเอกสาร คลิก

 

4.  ข้อใดคือวิธีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับ

            1.   นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบยื่นต่อศาล

            2.  นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อศาล

            3.  นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซ่องปิดผนึกประทับตาม “ลับ” ยื่นต่อศาล

            4.  นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบใส่ซ่องปิดผนึกประทับตาม “ลับที่สุด” ยื่นต่อศาล

1.         การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ผู้ใดเป็นผู้เสนอรายชื่อ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบ

            1.  ประธานศาลฎีกา

            2.  ก.บ.ศ.

            3.  ก.ศ.

            4.  รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

3.         การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ต้องปฏิบัติอย่างไร

            1.         ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ. และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

            2.         ทำเป็นประกาศ ก.ศ.และได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกา

            3.         ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ. และได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

            4.         ทำเป็นประกาศ ก.ศ. และได้รับความเห็นชอบจากธานศาลฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

36. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน

            1.  ข้าราชการพลเรือนมีเพียงประเภทเดียว คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ

            2.  ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนวิสามัญ

            3.  ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

            4.  ข้าราชการพลเรือนมี 3 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์

48.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาลละกี่คน

            1.  ศาลฎีกา  4  คน  ศาลอุทธรณ์  4  คน  ศาลชั้นต้น  2  คน 

            2.  ศาลฎีกา  4  คน  ศาลอุทธรณ์  4  คน  ศาลชั้นต้น  4  คน 

            3.  ศาลฎีกา  6  คน  ศาลอุทธรณ์  4  คน  ศาลชั้นต้น  4  คน 

            4.  ศาลฎีกา  6  คน  ศาลอุทธรณ์  4  คน  ศาลชั้นต้น  2  คน

56.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ.2559 

            1.  สำเนาคำพิพากษาที่ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางแล้ว ให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลชั้นต้นเจ้าของสำนวนได้รับรองแล้วว่าถูกต้องตรงกับต้นฉบับคำพิพากษา

            2.  ในกรณีมีเหตุจำเป็นต้องจัดเก็บสำเนาคำพิพากษาในฐานข้อมูลกลาง แทนที่สำเนาคำพิพากษาที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว  ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

            3.  เมื่อศาลชั้นต้นเจ้าของสำนวน มีคำสั่งอนุญาตให้คู่ความคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาได้แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคำสั่งอนุญาตนั้นไว้ในฐานข้อมูลกลาง

            4.  ถูกทุกข้อ

92.  ในศาลชั้นต้น ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบทะเบียนและซองคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถ้ามีการเลื่อนการอ่านตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป หรือค้างการอ่านเกินสามเดือนนับแต่วันรับ จะต้องทำอย่างไร

            1.         ส่งหมายนัดแจ้งโจทก์จำเลย    

            2.         ทำหนังสือถึงศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค

            3.         รายงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ทราบ

            4.         ไม่ต้องดำเนินการเพราะยังไม่เกินกำหนดเวลา 120 วัน

 

8.  ข้อใดคืออำนาจของคณะอนุกรรมการงบประมาณ

            1.  วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

            2.  วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอประธานศาลฎีกา พิจารณาให้ความเห็นชอบ

            3.  วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

            4.  วิเคราะห์และกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอประธานศาลฎีกาและ ก.บ.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

14.  ข้อใดคือการจัดทำแผนการใช้จ่าย และการบริหารงบประมาณประจำปี

            1.  สำนักงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

            2. สำนักงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

            3.  สำนักงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เสนอต่อเลขาธิการ เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

            4.  ไม่มีข้อใดถูก

 

8.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้อำนวยการรายงาน ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส่วนราชการทราบเกี่ยวกับใบเสร็จ อย่างช้าไม่เกินวันที่เท่าใด

            1.  15   ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

            2.  31   ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

            3.  15   พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป

            4.  30   พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป

 

24.  การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่ใครเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ในประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

            1. คณะอนุกรรมการพัสดุ                                2.  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

            3. ก.บ.ศ.                                                   4.  ประธานศาลฎีกา

 

 

ตัวอย่างสารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม                                                                            

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบศาลยุติธรรม ชุดที่ 1      

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบศาลยุติธรรม ชุดที่ 2                                          

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบศาลยุติธรรม ชุดที่ 3                                          

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ ศาลยุติธรรม ชุดที่ 4                                         

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ ศาลยุติธรรม ชุดที่ 5                                         

ข้อสอบศาลยุติธรรม  ชุดที่ 6                                                                            

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม  ชุดที่ 7                                                                     

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม ชุดที่ 8                                                                      

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543                 

สรุปย่อสาระสำคัญ  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                   

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                 

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                        

ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2560

ชุดที่ 1   ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2560

ชุดที่ 2  ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544                              

ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2560

ชุดที่ 3   ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2560

ชุดที่ 4  ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล  เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ.2556       

แบบทดสอบท้ายบท 100 ข้อ                                                                            

ราคาเพียง 290  บาท

 

สิทธิพิเศษ สำหรับ ผู้สั่งซื้อไฟล์ PDF  ชุดนี้ โดยตรงจากทางทีมงานทำดีได้ดีดอทคอม  ท่านจะได้รับ

            1. ได้เข้ากลุ่ม Line เตรียมสอบ (ลับเฉพาะ) เฉพาะคนสั่งซื้อเอกสารเท่านั้น

            2. ได้แนวข้อสอบภาค ก. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมเทคนิควิธีคิดที่ง่าย  

ไม่เสียเวลาในการหาคำตอบ  (ในกลุ่ม Line)

            3. ได้แนวข้อสอบเก่าสมัยต่าง ๆ พร้อมเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด (ในกลุ่ม Line)

            4. ได้ฝึกทำข้อสอบเก่า พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ (ในกลุ่ม Line)

            5. ได้แนวข้อสอบ พร้อมอัพเดทระเบียบใหม่ ๆ จนถึงวันสอบ (ในกลุ่ม Line)

 

ชำระเงินค่าไฟล์เอกสาร PDF ข้อสอบ 290 บาท

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาลิเบอร์ตี้ สแควร์ ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นางสาวรมฤดี พระครูถิ่น

เลขที่บัญชี 981-4-41670-3

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรจนะ (อยุธยา) ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นางสาวรมฤดี พระครูถิ่น

เลขที่บัญชี 782-271033-8

3. ธนาคารทหารไทย สาขาอยุธยา พาร์ค ประเภทออมทรัพย์

 (ไม่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงิน)

ชื่อบัญชี นางสาวรมฤดี พระครูถิ่น

เลขที่บัญชี 633-2-22552-0

 

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน Line ID : 0941723141

โดยถ่ายสลิปการโอนเงิน  ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์

มาที่ Line ID : 0941723141   


สอบถามเพิ่มเติม โทร.  094-1723141  (อาจารย์ปู) (สะดวกรับสาย 17.00 น.- 20.00 น.)

ทำดีได้ดีดอทคอม    http://www.tamdeedaidee.com/ 


view

แบบสำรวจ

ท่านสนใจกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องใด มากที่สุด?
อุปโภค บริโภค
จราจร
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ความผิดทางอาญา
สัญญาต่าง ๆ
ภาษี
การค้า พาณิชย์
แรงงาน
การปกครอง
รัฐธรรมนูญ
 
view