http://www.tamdeedaidee.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าหลัก

 วัตถุประสงค์

 วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

 แจ้งการชำระเงิน

 ถาม-ตอบ/แสดงความคิดเห็น

 ติดต่อเรา

บริการ

ปฎิทิน

« May 2022»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สถิติ

เปิดเว็บ24/11/2010
อัพเดท09/02/2021
ผู้เข้าชม1,768,157
เปิดเพจ2,258,823

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

1. ข้อมูลข่าวสารของราชการ คืออะไร

          1. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

          2. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

          3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ

          4. ถูกทุกข้อ

 

2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหน่วยงานของรัฐ

          1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น

          2. ศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี

          3. รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

          4. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ

 

3.ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

          1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

          2. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          3. นายกรัฐมนตรี

          4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

4. หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารใดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

          1.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

          2. มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

          3. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

          4. ถูกทุกข้อ

 

5.กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลอย่างไร

          1. นำมาบังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้

          2. เป็นโมฆะ

          3. เป็นโมฆียะ

          4. ไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย

 

6.บุคคลใดมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้

          1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

          2. บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสีย

          3. คนต่างด้าว

          4. ถูกทุกข้อ    

 

7. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ผู้ขอต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด

          1. อยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ได้

          2. ต้องนำไปจัดทำวิเคราะห์ จำแนก หรือรวบรวมก่อน

          3. ต้องจัดขึ้นมาใหม่ โดยไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ

          4. ไม่มีข้อถูก

 

8. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารจะต้องร้องเรียนต่อใคร

          1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          2. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

          3. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

          4. ประธานรัฐสภา

 

9.  ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ขอจะอุทธรณ์ต่อใคร

          1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          2. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

          3. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

          4. ประธานรัฐสภา

 

10. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาเท่าใด

          1. 15 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ

          2. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

          3.  30 วัน  นับแต่วันยื่นคำขอ

          4.  30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 

11. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่ง ต้องมีไม่น้อยกว่ากี่คน

          1. 3 คน

          2. 5 คน

          3. 7 คน

          4. 9 คน

 

12. ผู้ใดมิได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

          1. ปลัดกระทรวงกลาโหม

          2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          3. ปลัดกระทรวงการคลัง

          4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

13. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 14 มีกำหนดเวลาครบกี่ปีหากหน่วยงานของรัฐจะส่งข้อมูลข่าวสารมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

          1. 50 ปี

          2. 75 ปี

          3. 100 ปี

          4. ไม่มีกำหนดเวลา

 

14. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 มีกำหนดเวลาครบกี่ปีหากหน่วยงานของรัฐจะส่งข้อมูลข่าวสารมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

          1. 10 ปี                  

          2. 15 ปี

          3. 20 ปี                  

          4. 25 ปี

 

15.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

          1.  เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

          2. เปิดเผยได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า

          3. เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้องกันการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          4. เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

 

 

 

เฉลยข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

1. 4.    2. 2.    3. 3.    4. 4.    5. 1.

6. 4.    7. 1.    8. 2.    9.  3.   10 2.

11. 1. 12. 4. 13. 2. 14. 3. 15. 1.

 

view

แบบสำรวจ

ท่านสนใจกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องใด มากที่สุด?
อุปโภค บริโภค
จราจร
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ความผิดทางอาญา
สัญญาต่าง ๆ
ภาษี
การค้า พาณิชย์
แรงงาน
การปกครอง
รัฐธรรมนูญ
 
view